2019

Logo_forside.jpg


Referat af medlemsmøde i Golfafdelingen
onsdag den 20. marts på Station Bellahøj.

Fremmøde: 20 medlemmer.

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4a. Kassererens beretning - fastsættelse af særkontingent
4b. Fastsættelse af særkontingent samt budget for 2018
5. Indkomne forslag
6. På valg er:
- Næstformand, Kim Bo Munthesen, villig til genvalg
- Kasserer, Jesper Bangsgaard, villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem, Kasper Juul Jensen, villig til genvalg
- Suppleanter til bestyrelsen
- Revisorer og revisorsuppleant
7. Eventuelt

 

Indledning 

Velkomst ved formand Dan Berthelin:

Velkommen til Jer alle. Det er svært at være pessimistisk med udsigten til at være sammen med Jer de næste par timer. Det være sig her på Station Bellahøj samt hos Simgolf i Grøndalscenteret.

Optimismen blomstrer også - ud over det som i senere sportsligt vil høre om -, når dagspressen "flyder over af" opgørelser med, at der ikke siden 2007 har været så mange ansatte politier i dansk politi.

Her tænker jeg dog over om antallet er tilstrækkeligt til de pålagte opgaver, men glæder mig trods alt over, at der ikke de sidste par år er sket nedskæringer.

De positive tal må vi, som en del af PI København, forholde os til. Håbet er selvfølgeligt, at foreningen får flere medlemmer, som i foreningens virke og ånd, ønsker at dyrke idræt sammen med os.

At Golfafdelingen umiddelbart vil få flere yngre medlemmer, er nok for optimistisk at forestille sig, men håb har man vel altid.

Jeg vil som gammelt medlem dog give tilsagn om, at jeg efter bedste evne og styrke vil arbejde for, at det kan blive tilfældet.

Når der bliver flere politier, har tiden vist, at dette tillige genererer flere administrative medarbejdere, så alt i alt ser det lovende ud for fremtiden i dansk politi og dermed også for politiidrætten.


Så med den altid tidligere fremførte velkomst vil jeg konstatere, at det er formandens privilegium samt en ære, at jeg på bestyrelsens vegne byder Jer velkommen til årets medlemsmøde. Jeg vil så overlade til Jer at afgøre, om I ved fremmødet mener, I har indflydelse på Golfafdelingens generelle drift.

Hvis ikke - så kom som tidligere anmodet med forslag, som vi altid behandler objektivt og ud fra de bedste intentioner og hensigter.


Som også tidligere nævnt ved denne lejlighed har PI København 100 års jubilæum i 2020, hvor det tillige er Golfafdelingens 20 års fødselsdag.

PI har nedsat et festudvalg, som arbejder målrettet på et arrangement i Wallmans, hvor foreningen lejer hele etablissementet med alt, hvad dette indebærer. Prisen bliver efter sigende politivenlig, så de fleste som forventer at deltage, behøver antageligt ikke allerede nu at begynde at spare op, men det skader selvfølgeligt aldrig.

Golfafdelingens "egen fejring" arbejdes der ihærdigt med, og som nævnt sidste år, bliver det noget i retningen af en golfmatch, og hvad der i den forbindelse "følger med", når man har fødselsdag.

Men som altid glæder Jeres fremmøde os rigtig meget, og I er for bestyrelsen med til at gøre en forskel ved at møde op her i dag.

Golfafdelingen har de mest trofaste medlemmer til medlemsmøder i PI København. 

Ad pkt. 1:
Formanden foreslog Lars Borg, som blev valgt med akklamation og uden modkandidater. Lars Borg takkede for valget. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indvarslet ved opslag på tjenestestederne, opslag på hjemmesiden, samt via Outlook. 

Ad pkt. 2:
Afventer behov. Ingen bemærkninger fra forsamlingen. 

Ad pkt. 3:

Formanden berettede:
Så blev det år to, hvor PI-København har lagt alle afdelingers årsberetninger på elektronisk medie. Nu er alle sammenskrevet og tilgængelig på link: http://www.politiidraet.dk/73243783, som er PI Københavns officielle hjemmeside. Fra Golfafdelingen har vi bidraget med Årsberetningen 2018, som I alle fik medsendt til indkaldelsen til dette møde.
For god ordens skyld har vi dog printet et par beretninger, som ligger på bordet. 

Jeg skal for hvilken gang beklage, at bestyrelsen også i år ikke kan være fuldtalligt. I år er det Rigspolitiet, som mener, at de ikke kan undvære vores kasserer, der arbejdsmæssigt er sendt til Bornholm. 

Til Golfafdelingens skriftlige beretning har jeg følgende bemærkninger:

Rosende ord skal der også i år lyde til de af Jer, som skriver artikler til Politiidræt. Det er måske få bekendt, men i 2018 modtog PI København ikke mindre en 150.000 kr. fra selskabet bag blandet. DPIF fik i øvrigt et tilsvarende beløb. Pengene tilfalder derfor Jer, hvor sporten er i højsædet. Så hold Jer ikke tilbage, kom gerne til tasterne.

En tak skal der også i 2019 lyde til Peter Levring, som på forbilledlig vis endnu et år har bestyret Golfafdelingens hjemmeside.

Claus Oxfeldt og Jan Kofod har i år kontrolleret vores regnskab. Preben Emil var grundet sygdom forhindret, men han har lovet, at han snart vender stærkt tilbage.
Vi ønsker Preben Emil god bedring og på snarligt gensyn. 

Som lovet tidligere vil jeg vende tilbage til "sportsåret over alle for Golfafdelingen".

Vores deltagere i turneringer eller matcher gjorde rent bord ved at vinde danmarks-mesterskaber for både damer og herrer. Stort tillykke derfor endnu engang til henholdsvis Line Hedegaard og Mads Møller Nielsen. I de åbne turneringer vandt Micky Soepraptojo "Forårsgolf 2018" på Royal Oak, og 3 uger senere blev Kasper Poulsen Jysk mester.
Efteråret bød tillige på sejr i Nordsjælland Open, hvor Anders Stokholm vandt den eftertragtede titel.
Sportslig var der kun en malurt i bægeret, da det ikke lykkedes at forsvare de tidligere års sejre i matchen mod Sportsjournalisterne på Gilleleje Golfklubs bane, men her var vi heldigvis flere om resultatet.

I øjeblikket er vi med sportsjournalisterne ved at aftale de sidste detaljer for afviklingen af matchen for 2019. Som altid vil vi opfordre jer til at møde talstærkt op til en hyggelig og god social dag sammen med sportsjournalisterne. 

Stationsturneringen blev også i 2018 den store succes, som vi i bestyrelsen altid tilstræber.

Dette ikke mindst på grund af, at det er her det lykkes at aktivere flest medlemmer over året. Sagt på en anden måde: "Her får du som medlem virkelig valuta for dit medlemskontingent".

Der var dog desværre også her - på grund af den altid uforudsigelige faktor i politiarbejdet med pludselig forekommende større politiopgaver - et par aflysninger. At en af disse fandt sted i semifinalen var sportsligt en skuffelse, men turneringen gik videre.

Med rammer sat for en god golffinale på The Scandinavian lykkedes det endnu engang Bellahøj af blive vinder af Stationsturneringen.

Bestyrelsen ønsker tillykke til Bellahøj og ser frem til dette års turnering.

Af økonomiske årsager må vi antageligt konstatere, at finalen fremadrettet skal afvikles et andet sted end på The Scandinavian. 

Søren skal for sit utrættelige arbejde og opgaverne med at "styre" holdkaptajnerne endnu engang have stor tak.

Midtsjællands Golfklub satte på en god dag i september rammerne for afvikling af

klubmesterskabet, hvor det lykkedes Line Hedegaard og Anders Stokholm at blive mestre.

Som altid er det en stor glæde, at Golfafdelingen kan sende en stor tak til vores sponsorer, som også i 2018 var Ludv. Bjørns Vinhandel, PI København og ikke mindst BC Hospitality Group.

BC Hospitality Group

Af sportslige resultater, der også ved denne lejlighed skal omtales, er det de to "Hole in one", som det lykkedes først Anders Stokholm og senere på sæsonen Frank Lund Nielsen at udføre med det ultimative golfslag. 

Hvis I ikke tidligere har hørt eller læst om Golfafdelingens "Åbent Hus"-arrangement kan jeg oplyse, at 2018 ikke var nogen undtagelse for, at arrangementet blev gennemført.

Endnu engang skal der lyde en stor tak til "PI´s Venner" for det generøse tilskud til afvikling af dagen. Takken skal tillige gives til de af Jer, som hjælper med afvikling af dagen. Jeg håber, at I er enige med mig i, at det aldrig er kedeligt? 

Hvis I føler, at takken er ved at "flyde over", vil jeg trods alt tillige benytte lejligheden til på bestyrelsens vegne at sige tak for den store opbakning i altid viser os, når vi i øvrigt anmoder om hjælp.

Men vigtigst af alt er dog, at I deltager i vores aktiviteter, som vi trods alt planlægger til glæde for Jer.

Her er takken fra min side nævnt med ydmyghed og en vis stolthed. 

Med tanke på arrangementet i november måned, hvor Oswald så glimrende satte os ind i de gældende golfregler fra 2019, glæder vi os til at møde Jer ude på golfbanerne. 

Med disse bemærkninger vil jeg overlade beretningerne til diskussion og vil sammen med den øvrige bestyrelse svare / kommentere jeres indlæg. 

Ad pkt. 4a:
I kassererens fravær gennemgik Frank Lund Nielsen regnskabet for 2018, samt noterne til dette.

Frank udtrykte slutteligt stor tilfredshed med regnskabet og kassebeholdningen i det hele taget.

Budget gennemgået for 2019 - Godkendt.

Ingen bemærkninger fra detagerne. Akklamation.

Ad pkt. 4b:
IAB.

Ad pkt. 5:
Ingen indkomne forslag:

Ad pkt. 6:
Næstformand - Kim Bo Munthesen, blev genvalgt uden modkandidater. 

Kasserer  - Jesper Bangsgaard blev genvalgt uden modkandidater. 

Bestyrelsesmedlem - Kasper Juul Jensen blev genvalgt uden modkandidater. 

Ad pkt. 7:
Dirigenten
gav herefter ordet frit i forbindelse med punktet eventuelt. 

Hermann indledte diskussion vedr. Stationsturneringen i relation til fleks medlemmer.  Der var bemærkninger om, at dækning af udgifterne til greenfee, skal være de reelle udgifter. Herunder at det bliver billigere, hvis så mange som muligt spiller på hjemmebane.

Lasse oplyste videre i relation til Stationsturneringen og økonomi, at de tidligere havde lavet en aftale med den "lokale pro" vedr. nogle fordelagtige greenfee priser, hvilket han foreslog andre også forsøgte.

Ruth spurgt ind til datoer vedr. diverse jubilæer i 2020. Dan oplyste, at datoer ikke er fastsat pt. men at de vil tilgå i løbet af september måned. 

Der var flere spørgsmål i relation til Stationsturneringen: Det blev oplyst, at der spilles foursome igen og at der er 20 tilmeldte hold.

Datoer vedr. semifinale og finale vil snarest blive udsendt. 

Søren Norlander samt tilfældigt udvalgte mødedeltagere forestod herefter "live" lodtrækningen til Stationsturneringen 2019. 

-            4 puljer udfundet med i alt 20 deltagende hold.
-            Puljeoversigt samt program vil blive lagt på hjemmesiden samt udsendt
-            via Outlook.

 

Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse, spydige bemærkninger, saglige indlæg uden for talerækken, samt deltagerne for god ro og orden og den saglig debat.

Medlemmerne overgik herefter til spisning og efterfølgende spil på simulator i SIMGOLF centeret, Grøndals Centeret.

 

Dan Berthelin
   formand 

Kasper Juul Jensen
       sekretær

Lars Borg
 dirigent 

 

Læs referatet i PDF-format - klik her